X  Używamy plików cookie i podobnych technologii w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.  Dowiedz się więcej. 

Regulamin kina plenerowego MFF TOFIFEST. Kujawy i Pomorze 2021

§ 1.
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obowiązuje na terenie pokazów kina plenerowego zwanego dalej Kinem, które odbywają się na terenie Dziedzińca Ratusza Staromiejskiego -Muzeum Okręgowe przy ul. Rynek Staromiejski 1 w dniach 30.06-3.07 oraz na Ruinach Zamku Krzyżackiego – Centrum Kultury Zamek Krzyżacki, przy ul.  Przedzamcze 3 w dniach 30.06 – 4 lipca.
 2. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które uczestniczą w festiwalowych pokazach plenerowych we wskazanych wyżej lokalizacjach. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Pokazu obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Uczestnikom Kina Plenerowego poprzez określenie zasad zachowania się na terenie Kina.
 4. Do udziału w seansach odbywających się podczas kina plenerowego uprawnione są wyłącznie osoby przestrzegające dystansu społecznego w przypadku jego braku należy zasłonić usta oraz nos.
 5. Przy wejściu na teren każdego Kina dostępne będą dozowniki z płynem dezynfekcyjnym. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do ich użycia przy wchodzeniu;
 6. Udział w wydarzeniu jest płatny. Bilety pojedyncze na pokazy można zakupić poprzez system biletowy festiwalu na stronie www.tofifest.pl. Przy wejściu na pokaz należy okazać bilet bądź wydrukowany przez siebie bądź na urządzeniu online.
 7. Wejście na teren każdego Kina możliwe jest nie wcześniej niż na pół godziny (30 minut) przed planowaną godziną rozpoczęcia pokazu.
 8. Ilość miejsc na pokazy jest ograniczona.
 9. Organizatorem wydarzenia o którym mowa w ust. 1 jest Fundacja Biuro Kultury.

§ 2.
Uczestnicy

 1. Uczestnikami pokazów Kina mogą być wszystkie osoby fizyczne niezależnie od wieku z zastrzeżeniem ust. 2 (zwane dalej „Uczestnikami”).
 2. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Kina tylko pod opieką osób dorosłych na ich wyłączną odpowiedzialność.
 3. Osoby uczestniczące w Kinie zobowiązane są, aby stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 4. Zabronione jest na terenie Pokazu:
  1. działanie zagrażające bezpieczeństwu, a w szczególności rzucanie jakichkolwiek przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Pokazu,
  2. przebywanie osób pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  3. niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu,
  4. nagrywanie filmu telefonem komórkowym lub innym urządzeniem audio/video,
  5. wnoszenie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów oraz materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  6. prowadzenie bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej,
  7. prowadzenie agitacji politycznej oraz prezentowanie jakichkolwiek treści niezgodnych z polskim prawodawstwem,
  8. palenie wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych,
  9. spożywanie alkoholu,
  10. przyprowadzanie zwierząt.
 5. Dodatkowo Uczestnicy Pokazu w Kinach zobowiązani są do:
  1. kulturalnego zachowania względem innych uczestników Kina i przestrzegania norm społecznych,
  2. niezwłocznego opuszczenia terenu Kina po zakończeniu pokazu,
  3. stosowania się do aktualnie obowiązujących norm sanitarnych i rozporządzeń ministrów w związku z pandemią COVID-19
 6. Należy stosować się ściśle do poleceń obsługi technicznej na miejscu wydarzenia.

§ 3.
Pozostałe zasady bezpieczeństwa

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia z Pokazu wszelkich osób, które w swobodnej ocenie Organizatora naruszają którekolwiek zasady bezpieczeństwa zawarte w niniejszym Regulaminie, w szczególności §3 i § 4.
 2. W przypadku zakłócania ładu i porządku publicznego Organizator Kina może wezwać Uczestnika do właściwego zachowania się, a w przypadku dalszego łamania zasad uczestnictwa w Pokazie wezwać do opuszczenia przez niego terenu imprezy i zastosować wszelkie dostępne środki celem wyegzekwowania powyższego żądania.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przebywa na terenie Kina na własne ryzyko i odpowiedzialność.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nieprzestrzegania zawartych powyżej postanowień oraz zarządzeń i poleceń służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek.
 5. Uczestnik Pokazu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się Pokaz w stosunku do innych jego Uczestników, jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora.
 6. W przypadku istniejącego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego lub ochrony mienia należy:
  • niezwłocznie poinformować przedstawiciela Organizatora/Służby Porządkowe – pracowników agencji ochrony osób i mienia, legitymujących się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu,
  • powiadomić osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo akcją obejmuje osoba wyznaczona przez Organizatora.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe. Siłę Wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, pandemia.
 8. Osoby przebywające na terenie Pokazu mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków.
 9. Służby Porządkowe działają według własnych instrukcji bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru na terenie Pokazu.
 11. Na terenie Kina podczas Pokazu obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania, a także zakaz wnoszenia kamer, aparatów fotograficznych i wszelkiego rodzaju innych specjalistycznych urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.
 12. W przypadku odnotowania przez pracownika Kina używania urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk i zaistnienia uzasadnionego podejrzenia nielegalnego kopiowania materiałów filmowych przez osoby obecne na Pokazie, pracownik ma obowiązek wyprosić z Kina osobę, która dopuściła się tej czynności oraz wezwać odpowiednie służby.

§ 4.
Wykorzystywanie wizerunku

Organizator utrwala przebieg Pokazu na całym jego terenie dla celów dokumentacji oraz promocji i reklamy Kina oraz imprez Organizatora. Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w celu informacyjnym, promocyjnym i publikacji na stronach internetowych i profilach w serwisach społecznościowych Administratora i podmiotów współpracujących, prasie, tablicach informacyjnych w pomieszczeniach. Klauzula informacyjna RODO dostępna jest na stronie internetowej Organizatora.

§ 5.
Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych uczestników Kina, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.
 2. Pokaz nie jest imprezą masową w rozumieniu art. 3 Ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2019.2171 t.j. z dnia 2019.11.08).
 3. Organizator może dokonać wszelkich możliwych zmian w harmonogramie przebiegu Pokazu z powodów nieprzewidzianych i nieuniknionych a niezależnych od Organizatora bez uprzedzenia i rekompensaty.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  1. na terenie Kina: przy wejściu oraz na tablicach informacyjnych w pobliżu ekranu projekcyjnego,
  2. na stronie internetowej Organizatora www.tofifest.pl
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie, o czym niezwłocznie poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 30.06.2021 r.
 8. Wejście na teren Kina jest jednoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i stosowaniem do jego zapisów.

W tym dziale również

Google Translate

Aktualności Tofifest