X  Używamy plików cookie i podobnych technologii w celach statystycznych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.  Dowiedz się więcej. 

Regulamin dla wolontariuszy

Szanowni Wolontariusze! W związku z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia informujemy o wprowadzeniu podczas wydarzenia – 19. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest. Kujawy i Pomorze – wytycznych dotyczących imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

W celu zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa widzów, artystów oraz pracowników Festiwalu, udział w organizowanych przez nas wydarzeniach wiąże się z reżimem sanitarnym w warunkach epidemiologicznych.

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

Informujemy, że powyższe informacje są zgodne ze stanem prawnym na dzień 6 maja 2021 r. Będą one modyfikowane wraz z wprowadzaniem nowych wytycznych. Aktualna wersja tych informacji będzie dostępna w miejscu wydarzenia oraz na niniejszej stronie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych w związku z podjęciem działań prewencyjnych w zakresie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 9 (dalej: „RODO”).
 2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Teatr z siedzibą w Grudziądzu ul. Teatralna 1, 86-300 w Grudziądzu. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych pisemnie na adres administratora danych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i podstawach prawnych:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczestników wydarzenia oraz pracowników, współpracowników i kontrahentów administratora– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  2. działania podejmowane w zakresie ochrony życia i zdrowia osoby, której dane dotyczą oraz podejmowane w celu ochrony żywotnych interesów uczestników wydarzenia, pracowników, współpracowników i kontrahentów administratora – art. 6 ust 1 lit d) RODO,
  3. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (m.in. w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia oraz pracownikom, współpracownikom i kontrahentom administratora) – art. 6 ust 1 lit. f) RODO),
  4. niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego – art. 9 ust. 2 lit i) RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania takich danych na podstawie przepisów prawa lub stosownej umowy z administratorem, w szczególności sądy powszechne, organy administracji publicznej, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące stroną postępowania/ pełnomocnikiem strony. Organizator udostępnia dane osobowe także Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym umożliwiając dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona wirusem SARS-CoV-2 brała udział w wydarzeniu.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. dostępu do treści danych osobowych oraz sprostowania w przypadku, gdy dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe,
  2. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  3. żądania usunięcia danych w przypadku gdy:
   1. dane nie są już niezbędne do celów, na które zostały zebrane lub były przetwarzane,
   2. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem,
   3. dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązywania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji uznania, że podczas przetwarzania Pani/Pana danych osobowych administrator naruszył przepisy RODO.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.
 8. Podane Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

W tym dziale również

Google Translate

Aktualności Tofifest